+420 377 241 136 ceskej2@seznam.cz
Vyberte stránku

ČESKEJ s.r.o.
Slovanská alej 1890/11
326 00 Plzeň

v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO pro rok 2017

v oboru specializačního vzdělávání lékařů:

• Všeobecné praktické lékařství (1 místo)

Adresa pro podání přihlášky:
ČESKEJ s.r.o.
MUDr. Zdeněk Čech
Slovanská alej 1890/11
326 00 Plzeň

Lhůta pro podání přihlášky je nejpozději do 28. 07. 2017. Obálka musí být opatřena zpáteční adresou žadatele/-ky a zřetelně označená „Výběrové řízení: Rezidenční místo 2017“.

K vyplněné „Přihlášce“ je nutno doložit:
­ -vyplněný „Osobní dotazník“ včetně fotografie
­ -lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který již je zaměstnancem společnosti ČESKEJ s. r. o)
­ -výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který již je zaměstnancem společnosti ČESKEJ s. r. o)
­ -neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
­ -neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji žadatel/-ka získal/a)
­ -potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
­ -přehled odborné praxe

Formuláře jsou ke stažení zde:

osobní dotazník rezidenta

přihláška do výběrového řízení

Kritéria výběru rezidenta: Splnění formálních podmínek přihlášení (řádné vyplnění „Přihlášky“ včetně předepsaných příloh, doložení dokladů), kvalifikační předpoklady (odborná a zdravotní způsobilost), osobní předpoklady (morální a trestní bezúhonnost, samostatnost, flexibilita, spolehlivost při výkonu práce), zájem o obor, znalosti a schopnosti pro výkon povolání v daném oboru, jazykové znalosti, dovednosti v práci s počítačem.

Způsob hodnocení: každé z kritérií může být ohodnoceno max. 5 body.

Další podmínky: pracovní poměr ve společnosti ČESKEJ s. r. o., Slovanská alej 1890/11, 326 00 Plzeň nejméně po dobu specializačního vzdělávání na rezidenčním místě, zahájení specializačního vzdělávání nejpozději v listopadu 2017.

Bližší informace podá :
MUDr. Zdeněk Čech, tel.: 608 440 066, e-mail: ceskej@seznam.cz

V Plzni, dne 03. 07. 2017.

MUDr. Zdeněk Čech,
jednatel s. r. o.